26.9.16

Một người sống chân chánh

Trong câu pháp cú số 24, Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta phương cách để có một cuộc sống tốt đẹp và an vui hơn. Lời kệ này được ghi lại như sau:

Nỗ lực, giữ chánh niệm,
Tịnh hạnh, hành thận trọng
Tự điều, sống theo pháp,
Ai sống không phóng dật,
Tiếng lành ngày tăng trưởng.
                                              (bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu)
 • Bản dịch tiếng Anh: 
 Ever grows the glory of him who is energetic, mindful and pure in conduct, discerning and self-controlled, righteous and heedful.
                                                  (Trưởng lão Buddharakkhita)
 • Nguyên văn Pali
 • Kumbhaghosakasetthi Vatthu
  Utthanavato satimato
  sucikammassa nisammakarino
  sannatassa dhammajivino
  appamattassa yaso bhivaddhati.

 • Đọc thêm về tích chuyệntại đâyNo comments:

Post a Comment