5.9.16

Sống chân thật

Asaresaramatino
sarecasaradassino
te saram nadhigacchanti
micchasankappagocara.

Saranca sarato natva
asaranca adhigacchanti
te saram adhigacchanti
sammasankappagocara.

Bản dịch tiếng Anh của Trưởng lão Buddharakkhita

Those who mistake the unessential to be essential and the essential to be unessential, dwelling in wrong thoughts, never arrive at the essential. (Dhammapada verse 11)

Those who know the essential to be essential and the unessential to be unessential, dwelling in right thoughts, do arrive at the essential. (Dhammapada verse 12)

Bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Thích Minh Châu

Không chân, tưởng chân thật, 
Chân thật, thấy không chân 
Họ không đạt chân thật 
Do tà tư tà hạnh. (Kinh pháp cú số 11)

Chân thật, biết chân thật, 
Không chân, biết không chân. 
Chúng đạt được chân thật, 
Do chánh tư, chánh hạnh. (Kinh pháp cú số 12)

No comments:

Post a Comment