Lướt quép

+1007
Các bạn có thể lướt qua:
ATI để tìm hiểu thiền trong đạo Phật thời kì đầu.
ĐPKSVN để hiểu rằng còn rất nhiều người có tâm cần phải học hiểu và thực hành thiền thì mới nối truyền được tinh thần đạo Phật thời kì đầu.
WPN để hiểu thiền ngày nay giữ được tinh thần giác ngộ trong đạo Phật thời kì đầu như thế nào.

TVTCTTHTPVOMC để biết thêm về các hướng phát triển thiền ở VN và trên thế giới. 
Võ Hồng    Thu Nguyệt    
... đọc blog


Ban Mai Hồng      
... và  nghe nhạc

No comments:

Post a Comment