3.5.18

Thiền thở và Niết-bàn

Chuyện kể rằng, có hai vị Trưởng lão vốn là hai anh em, đi đến trú xứ của mình, được vây quanh bởi toàn thể tăng chúng. Khi đứng ngắm trăng, một vị Trưởng lão nhẩm tính các hành duy trì thọ mạng của bản thân, và bảo tăng chúng: “Từ trước tới nay, các thầy đã thấy những tỷ kheo nhập niết bàn theo kiểu nào? Người thì đáp: “Từ trước tới nay, con thấy các vị nhập niết bàn khi còn ngồi trên toà.”