22.3.17

Lành thay!

Trưởng lão Giác Dũng dành khoảng 40 năm để chỉ cho những người cầu đạo hữu duyên biết thiền là gì. Lắm lúc Trưởng lão phải bọc vỏ ngọt cho thiền mặc dù thiền là món vốn không cần vỏ bọc.

Nhiều người học theo Trưởng lão Giác Dũng chỉ cần 4 năm đã thấy được thiền.
Với thiền, dù là thấy được cái vỏ cũng đã quý báu lắm rồi. 4/40 chỉ cho một khoảng thời gian đủ để gọi là hậu sinh khả úy rồi. 
Thật là lành thay, lành thay!

No comments:

Post a Comment