15.8.17

Vipassana-bhavana: Việc cần làm đã làmXin hồi hướng công đức lành đến các vị hộ pháp hộ khóa. Cầu mong tất cả mọi người đều được bình yên. Cầu mong tất cả mọi người đều được hạnh phúc.

No comments:

Post a Comment