26.5.17

Đi hay ở?

Không cơm không pháp đi liền
Có cơm không pháp tìm miền khác đi,
Không cơm có pháp ở lì
Có cơm có pháp khó gì cũng cam.
(Kinh Tương ưng)

Đó là bài kệ dịch ý từ Kinh Tương Ưng. Các thiền sinh PTA tìm học lại để nhắc mình nhìn lại. Phải học lại và nhìn lại mình nhiều nhiều lần hơn nữa.
Một dòng tình cảm, một dòng suy tư chợt đến với các thiền sinh PTA khi nghe các bạn thân xa xa gần gần phải ra đi... tìm đạo, tìm pháp.
Ta vẫn thường đọc học "Pháp là pháp vốn xưa không pháp. Không pháp mà cũng pháp đó đây" cơ mà.
Dù đi đâu về đâu, nguyện cầu các bạn luôn vui khỏe và tinh tấn tu tập.
PTA

No comments:

Post a Comment